010-Jaartallen

Uit Molens
Ga naar: navigatie, zoeken
Datum Omschrijving
1667 De molen is te zien op een kaart uit 1667 van Dirk van Groenouw[1]
1687[2] Kaart van Rijnland door Jan Jansz. Dou en Stevens van Brouckhuysen, tweede uitgave 1687.
1743[3] Kaart van 1696, bijgewerkt in 1743.
1745[4] Kaart van 1745, door Is. Tirion.
1747[5] Onbekende kaart met onderschrift 3e editie 1747.
1749[6] Carte particuliere d'Amstelland, ou les Environs d'Amsteldam, Muyden, Weesp Naarden. Particuliere kaart van Amstelland of het omleggende van Amsteldam, Muyden, Weesp en Naarden. Te Amsterdam bij I.Covens en C.Mortier. Met kaartschaal 600 Rijnlandse roeden. I.Condet. Met kustlijnen Haarlemmermeer 1531-1740. Met kleuren en aanduiding van geografische coördinaten.
26-08-1789[7] In het Octroy voor het droogmaken van de groote Mijdrechtsche Poel, wordt de molen genoemd om de afbakening van het gebied te beschrijven. De molen heet hier Zuwensewatermolen.
1790[8] Commisie benoemd welke het toezicht zal houden over de droogmakerij besluit een stoommachine te laten vervaardigen door Professor Rossyn uit Utrecht. Intussen moeten de 2 bestaande molens (Hoflandsche- en Nessermolen) zoveel mogelijk water wegmaalen.
20-12-1790[9] De molen wordt overgedragen aan de Mijdrechtse Droogmakerij en omgebouwd tot vijzelmolen. Er wordt besloten om zodra de droogmakerij voltooid is de molen weer om te bouwen van vijzel tot scheprad molen.
01-1791[10] Bestek van het vijzelwerk in de Zuwense molen. Het werk dient gereed te zijn op 01-06-1791.
13-01-1791[9] Besteding om de Zuwensche en Nessermolen te vermaken tot Vijzelmolens.
01-04-1791[9] Vraag van de aannemer wanneer het werk aan de molens kan aanvangen, half April.
20-08-1791[9] De verbouwing is niet zonder gebreken opgeleverd, in deze notulen wordt gevraag een of meer kundige personen te authoriseren om de groote gebreken aan de molens op te speuren.
29-09-1791[9] Over de gebreken, het verleggen van de spil, en het benedenste wiel van de Zuwensche molen een duim te laten zakken.
10-1791[8] zo dat de twee molens intusschen tot Vijzelmolens geappropriëerd, in October een aanvang hebben kunnen maaken met het Water zo veel mogelijk weg te maalen.
10-10-1791[9] Besteding van een nieuwe roe aan de Zuwensche molen voor f 257,- door Frederik den Man uit Thamen.
10-10-1791[10] Bestek omtrend 't maken eener nieuwe Roe in de Zuwense Watermolen.
26-11-1791[9] Opziener Waltman en timmerman Boejing een opgave ingediend van gebreken aan de 2 Vijzelmolens.
11-12-1791[9] Frederik de Man timmermansknecht heeft opdracht gekregen van de Cupere om i.p.v. timmerman Boejing de molens te repareeren, het collegie gaat hier tegen in.
23-03-1792[9] Tractement van de molenaars van de 2 vijzelmolens bepaald op f 160,-.
14-09-1792[9] Publieke verkoop van het oude hout van de Zuwense en Nesser molens, opbrengst f 153,,16,,--.
27-05-1794[9] Zijnde voords geresolveert onder de approbatie van hun Ed Mo: den Zuwense Molen niet meer te doen meedewerken tot de wegmaaling van het water der eerste Bedijking.
05-1794[8] De Hoflandsche en Nessermolen worden stilgezet.
11-07-1794[9] Dat de Zuwense watermolen door directeuren wederom aan de Hoflandse polder wierd afgestaan en overgegeven -- Doch welken poldermeesteren requireerden dat zulks zou geschieden op een daar toe te beleggen comparitie van Ingelanden ten einde de intentie van Ingelanden zouden worden gehoord over de genomen resolutie op 6 december 1790 of naamlijk die molen wederom tot een scheprad gemaakt zal worden.
03-1795[8] De Hoflandsche molen weer in gang gezet.
31-10-1795[9] Jacobus Kruijf deed inleveren eene notitie van defecten aan de Zuwense molen bevonden, dewelke door Poldermeesteren van Hofland zijn geweigerd te maaken zoo lange de molen niet in den staat van een scheprad is veranderd.
14-11-1795[9] Verders zijn directeuren geauthoriseert tot voldoening aan het contract om de vijzelmolen in een schepradmolen te doen veranderen in geval daar haast bij is.
16-07-1796[11] dat directeuren de aanbesteding zullen doen van de Zuwense molen tot een scheprad met authorisatie in forma.
06-08-1796[11] Is bepaald het besteeden van de reparatie aan de Zuwense molen not 16 julij §1-VI op maandag den 22 Augustus 1796.
24-08-1796[11] Gepasseerden maandag den 22 augustus is gehouden de besteeding van het hermaaken der Zuwense molen tot een scheprad – conform de voorige notulen. En is daar van aannemer geworden Willem Boejing voor de somma f 2516:-.
31-12-1796[11] Verkoop van het oude hout gekomen van de vertimmering der Zuwense watermolen te verkoopen op heden agt dage; zijnde den 7 Januari 1797.
14-01-1797[11] De Zuwense watermolen, door Willem Boejing C:S: aangenomen tot een scheprad moolen te hermaaken, is op gepasseerden zaterdag den 14 Januarij door den burger van Doorn; met adsistentie van den timmerman Abraham Oppelaar opgenomen en goedbevonden; en den penningmeester Forsborgh geauthoriseert omme de betaaling te doen.
09-02-1797[12] Delibereeren over defecten aan de Zuwensche watermolen, over de schoejing, de wateras en de molenzeilen.
16-02-1797[12] Delibereeren over defecten aan de Zuwensche watermolen. Verwijzing naar de notulen van de directeuren der droogmakerij van 4 en 15 september en 10-12-1790 en van de ingelanden dezer polder van 2 en 6 december 1790, waar uit blijkt dat de overgifte der molen geschied is op speciaale conditie, om in behoorlijken staat van een scheprad aan de polder weder te leveren.
18-02-1797[11] Notitie van eenige gebreken aan de Zuwense watermolen. Geschil of dit niet door de polder van Hofland geregeld zou moeten worden.
13-10-1798[12] Ten einde te resolveeren omtrent de buitengewone lasten, zoo wegens de gedaane of nog te doene reparatiën aan de molen, als wegens de extra omslag van 't opercollegie ter zaake van de buitengewoone gedaane reparatiën aan de Doojersluis.
03-04-1799[12] Om zoodra het water genoegsam gevallen is, en de molen een poos stil kan staan de in gereedheid gebrachten nieuwe molenroede te doen insteeken, aangezien de oude weldraa onbruikbaar zal zijn en dan langer met veel gevaar zouden blijven gebruikt worden.
ca. 1800[13] Kaart van de Mijdrechtse droogmakerij tussen Amstel, Veenplas en Waverveensche plas met toelichting, nummers en maten van percelen en bouwwerken in kleur door G.J.Verdam. De molen heet hier Zuwensche molen.
1801[14] Kaart uit 1801 van A.C Knos Sn Zoon, naar een kaart van den landmeeter A. Verdam uit 1793.
30-05-1801[12] Om aangemerkt den behoeftigen toestand van den molenaar Jan Westveen, voor rekening den polder provisioneel de nodige smeer voor de molen aan te koopen, en aan den molenaar van tijd tot tijd ter hand te stellen: Doch daar en tegen het molenaarstractement waaronder de smeer in eene som berekend is, in redelijkheid te verminderen.
19-05-1802[12] Ontslag verzoek Jan Westveen, wegens hogen ouderdom en daarbij verzeld gaande zwakheid. Pieter Oling wordt aangesteld als molenaar.
04-04-1808[12] Rapport van poldermeester de Bruin over de staat van de bovenas van de Hoflandsche molen.
27-02-1819[15] Geresolveerd om voor de molen dezer polder deel te nemen in de nieuwe molenmaatschappij te Amsterdam.
19-06-1824[15] Met de weduwe D van der Waaij en Zoonen opnieuw gecontracteerd wegens het aannemen der molen voor 10 jaar a f 190,- per jaar, met bijvoeging van apart geld voor een nieuwe zolder en de vernieuwing van den velden van het achterkant.
14-03-1827[16] Op 13-03-1827 om 04:00 uur in het huis staande aan de Zuwe, zijnde de Zuwesche molen is overleden Pieter Oling senior, 83 jaar, zonder beroep, geboren te Mijdrecht, gewoond hebbende te Mijdrecht, gehuwd met Trijntje Visser, zonder beroep mede alhier woonachtig.
06-03-1830[15] Geresolveerd om aan de molenaar voor extra maalloon toe te staan f 25,-.
10-08-1833[15] Het polderbestuur zoodanig te qualificeren tot het doen aankopen en insteken van een nieuwe wateras, en tot het doen herstellen van de brandmuur van de molen.
10-03-1837[15] Onderhoud aan de molen onderhands gegund aan Auke van der Waaij, herstellen van het veld in 't achtkant door den storm uitgewaaid. Nieuwe Vugte roe.
13-03-1837[15] Aankopen binnenroe voor de molen, onderhoud der Molenzeilen wordt voor tien jaar gegund aan zeilenmaker Heins. Volgens van der Waaij en de molenaar heeft de molen actueel geen zware defecten, daar de kapitale stukken allen in goede staat zijn, doch de schuur bij de Molen is zeer slegt.
03-07-1845[15] Dat aan de molen eene buitengewoone reparatie gevorderd wordt, uit hoofde de boventafelement en kuip uit elkander wijken.
14-02-1846[15] Nazien van de bovenas, ofschoon zeer bejaard nog wel eenigen tijd zoude kunnen loopen, mits tot zekerheid de kaakstrop vervangen wordt.
17-09-1850[17] Een globale berekening van de kosten om de Hofl. Molen en de Nessermolen te reconstrueren wordt gegeven, besloten wordt om de 2e bedijking met een stoomgemaal te bemalen.
13-03-1851[15] Het onderhoud uit de hand voor een jaar aan den Aannemer van der Waaij te besteeden, en de zware reparatiën betrekkelijk de krimp enz. dit jaar nog uittestellen, daar het zonder gevaar geschieden kan.Bronnen

 1. Repertoruim van Nederlandse kaartmakers 1500-1900, samengesteld door Marijke Donkersloot-de Vrij, Utrecht, 2003
 2. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 2 - Kaarten, 3 - Kaart van 1687.
 3. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 2 - Kaarten, 4 - Kaart van 1743.
 4. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 2 - Kaarten, 5 - Kaart van 1745.
 5. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 2 - Kaarten, 6 - Kaart van 1747.
 6. Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 99 - CD - Water door de tijd rond Amstel, Gooi en Vecht.
 7. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 36 Eerste Bedijking, 1 Octroy van 1789.
 8. 8,0 8,1 8,2 8,3 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5102 Hofland Bezuiden de Zuwe, 13 Ingekomen stukken, 13-05-1801 Bataafse Republiek.
 9. 9,00 9,01 9,02 9,03 9,04 9,05 9,06 9,07 9,08 9,09 9,10 9,11 9,12 9,13 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1 Oud Archief Mijdrecht, 70 Korte Notulen van Directeuren 1790-1796.
 10. 10,0 10,1 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1 Oud Archief Mijdrecht, 72 Prothocoll van Actens Contracten 1.
 11. 11,0 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 1 Oud Archief Mijdrecht, 71 Korte Notulen van Directeuren 1796-1798.
 12. 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5102 Hofland Bezuiden de Zuwe, 10 Resolutiën poldermeesters 1791-1807.
 13. De kaart staat op de door AGV uitgegeven CD, Water door de tijd rond Amstel, Gooi en Vecht.
 14. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 15,6 15,7 15,8 Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 5101 Hofland Bezuiden de Zuwe, 2 Resolutiën van Ingelanden 1812-1852.
 16. Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen, 5 Burgerlijke Stand Mijdrecht.
 17. Archief Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, 37 2e Bedijking, 4 Notulenboek der Tweede Bedijking vanaf 1850.